ឆ្នាប់​មាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រស​អាហារ​ដែល​ចាប់​មាត់, ត្រូវ​មាត់, ពីសា (មិន​សូវ​ប្រើ, ច្រើន​ប្រើ​ថា ចាប់​មាត់) ។