ឆ្នុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ចុក : ឆ្នុក​ដប ។ Indonesian shortfin eel Anguilla bicolor