ឆ្ពឹស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំថ្មពូន