ឆ្មក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) លួច​ល្បក់ ។ គុ. ដែល​លប​លួច​ល្បក់, ដែល​រក​ស៊ី​ដោយ​ឆក់ ។