ឆ្មារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) តូច​បំផុត; សម្រាប់​ហៅ​វត្ថុ​ដែល​តូច​វែង​ឬ​សំឡេង​តូច​ស្រួច : សរសៃ​អំបោះ​ឆ្មារ, សំឡេង​ឆ្មារ ។ (ក្រូច​ឆ្មារ ក្រូច​ដើម​ទាប ផ្លែ​តូច​ៗ សម្រាប់​ប្រើ​ការ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង​មាន​ប្រើ​ធ្វើ​ម្ជូរ​ជ្រក់​ជា​ដើម ) ។