ឆ្មាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Setipinna tenuifilis ស្លឹកឫស្សី