ឆ្លូញកែវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Macrognathus semiocellatus eyespot spiny eel Spiny eel