ឆ្លើយកាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឆ្លើយ​ស្កាត់​ពាក្យ​សម្ដី​ដែល​គេ​សួរ ឬ គេ​និយាយ​មិន​ទាន់​ចប់ ។