ឆ្វាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ព័ទ្ធ​ជា​ចង្វាយ : ឆ្វាយ​ខ្សែ ជាដើម ។ ឆ្វាយ​ដៃ ឆ្វាយ​ជើង បញ្ចេញ​អាការ​ធ្វើ​ដៃ, ជើង ដូច​គេ​ឆ្វាយ ។ រត់​ឆ្វាយ​ជើង រត់​បញ្ចេញ​ទំនង​លើក​ខ្ពស់​ៗ ឡើង​ដូច​គេ​ឆ្វាយ ។