ឆ្វេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ផ្ទុយពីស្តាំ, ដៃឆ្ងេង, ជើងឆ្វេង, ខាងឆ្វេង, ផ្នែកខាងឆ្វេង។