ឆ្អឹងពស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំពានរោង
  2. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចក