ឆ្អឺស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​តឹង​ពោះ​ខ្លាំង​ព្រោះ​បរិភោគ​អាហារ​ច្រើន​ជ្រុល : តឹង​ពោះ​ឆ្អឺស ។