ឆ្អែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ​ឆ្អឹង : ឆ្អឹង​ឆ្អែង គឺ​ឆ្អឹង​ដែល​មាន​សាច់​បន្ដិច​បន្តួច​ជាប់​នៅ ឬ​ឆ្អឹង​ដែល​សេស​សល់​បន្តិច​បន្តួច ។