ឆ្អៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ងៅ, ច្រាល : ក្រហម​ឆ្អៅ, ច្រាល​ឆ្អៅ ឆ្អៅ​ក្រហម​ច្រាល​ខ្លាំង ។ រន្ទាល​ច្រាល​ឆ្អៅ ឆ្អៅ​ក្រហម​ច្រាល​រន្ទាល ។ ឆ្អិន​ឆ្អៅ ហ្មត់ចត់ : គំនិត​ឆ្អិនឆ្អៅ ។