ជន្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជន្មៈ ឬ ជន់ សំ. ( ន. ) (ជន្ម ឬ ជន្មន៑ “កំណើត”, ជន្មិន៑ “ជីវិត, ប្រាណ; ដែល​មាន​ជីវិត”) ជីវិត : ព្រះ​ជន្ម, ទ្រង់​គង់​ព្រះ​ជន្ម​នៅ​ឡើយ, ជីព​ជន្ម ។