ជម្នះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជំ-នះ ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ឈ្នះ, បំពារ, ចចេស​ឲ្យ​តែ​ឈ្នះ : ខ្ញុំ​ហាម​ថា​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ វា​ប្រឹង​ជម្នះ​ធ្វើ​ទាល់​តែ​បាន ។

( ន. ) ការ​ឈ្នះ, សេចក្ដី​ឈ្នះ, ដំណើរ​ដែល​ឈ្នះ : ចាំ​មើល​រឿង​នេះ​ ជម្នះ​នឹង​បាន​ទៅ​ខាង​ណា ?