ជម្រាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជំ-រាប ( កិ. ) ប្រាប់, ឲ្យ​ដំណឹង​ឲ្យ​ជ្រាប (ព. គ.) : សូម​ជម្រាប​អស់​លោក-អ្នក ... ។

( ន. ) ទី​ដែល​ជ្រាប​ទឹក, កន្លែង​ដែល​ទឹក​អាច​ជ្រាប​ចូល​បាន (មិន​សូវ​ប្រើ) ។