ជៀន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចម្អិន​ម្ហូប​ឬ​ចំណី​ដោយ​ចម្រាញ់​នឹង​ខ្លាញ់​ឬ​នឹង​ប្រេង : ជៀន​ត្រី, ចៀន​ចេក ។ ចៀន

( ន. ) ឈ្មោះ​ម្ហូប​ឬ​ចំណី​ដែល​ជៀន : ត្រី​ជៀន, សាច់​ចៀន, ចេក​ចៀន ។