ជេស្ឋ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជេស សំ.; បា. ( ន. ) (ជេ្យស្ឋ; ជេដ្ឋ) ឈ្មោះ​ផ្កាយ ៣ ដួង, មួយ​ដួង​មាន​រូប​ដូច​ជា​ខ្ទួយ ហៅ​រួម​ទាំង ៣ ដួង​ថា ជេស្ឋនក្សត្រ ឬ ជេ្យស្ឋនក្សត្រ, រាប់​បញ្ចូល​ក្នុង​ពួក​ផ្កាយ ទុក​ជា​នក្សត្រ​ទី ១៨ ។ ឈ្មោះ​ខែ​ទី ៧ នៃ​ចន្ទគតិ : ខែ​ជេស្ឋ (ម. ព. ជេដ្ឋមាស, ជេដ្ឋា ផង) ។