ជំងឺ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

( ន. ) ភាវៈ​ឈឺ, សេចក្ដី​ឈឺ​ចាប់, អាពាធ, រោគ : មាន​ជំងឺ, ចាប់​ជំងឺ ។ អ្នក​ដែល​ឈឺ : នាំ​យក​ជំងឺ​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ ។

អង់គ្លេស ៖

affliction, ailment, complaint, disease, disorder, illness, infection, indisposition, infirmity, malady, sickness, syndrome.

បារាំង ៖

maladie (f.)