ឈ្នះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) មាន​ជម្នះ, ប្រកប​បាន​ពី​លើ​គេ : ឈ្នះ​ក្ដី, ឈ្នះ​សត្រូវ, ឈ្នះ​ល្បែង ។