ឈ្លានពាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​អាការ​គឃ្លើន, រលោរលាំ, បំពាន​លើ : មនុស្ស​ឈ្លានពាន, សំដី​ឈ្លានពាន, អំពើ​ឈ្លានពាន ។