ញញួរ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អន្លូង​ក្បាល​ស្វា​តូច​ធ្វើ​ដោយ​ដែក ជា​ប្រដាប់​សម្រាប់​ជាង​ទង, ជាង​ដែក, ជាង​ឈើ ។