ញល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រុញ, រុក, ទល់​បន្ថើរ, ស្រាល​ៗ ។