ញើប​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សន្សឹម​ៗ, ទ្រើប​ៗ, លប​ៗ, អើត​ខ្លួន​ដើរ​យឺត​ៗ : ដើរ​ញើប​ៗ ។