ញៀត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សៀត​ញាត់​ក្នុង​កន្លៀត ។