ញេញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខាំ​ស្រាល​ៗ​ដោយ​ធ្មេញ ឬ​ខាំ​ធ្មេញ​ដោយ​កំហឹង : ញេញ​ម្លូ, ញេញ​ធ្មេញ ។