ញេយ្យធម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ញៃ-យៈធ័ម ឬ -ធ័រ បា.; សំ. ( ន. ) (ញេយ្យ​ធម្ម; ជ្ញេយធម៌) ធម៌​ដែល​អ្នក​ប្រាជ្ញ​គួរ​ដឹង; ធម៌​ដែល​ព្រះ​សព្វញ្ញុពុទ្ធ​ទ្រង់​ត្រាស់​ដឹង : ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ត្រាស់​ដឹង​នូវ​ញេយ្យធម៌​ទាំងពួង ។ ញេយ្យធម៌