ញ៉ាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកអណ្ដូងមាស
  2. ភូមិនៃឃុំញ៉ាង