ញ៉ាំញ៉ើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ញ៉ិកញ៉ក់, ញ៉ែងញ៉ង, : ដើរ​ញ៉ាំញ៉ើរ, ដំណើរ​ញ៉ាំញ៉ើ ។