ញ៉េះញ៉ោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) រឡេះរឡោះ​ដោយ​លេង ដោយ​ប្រឡែង : និយាយ​ញ៉េះញ៉ោះ ។