ញ៉ោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ទ្រើស, ដែល​ប្រសើរ​ជាង​គេ ។