ដក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​រដក, ធ្វើ​ឲ្យ​ឃ្លាត​ចេញ, ធ្វើ​ឲ្យ​ផុត : ដក​ស្មៅ, ដក​សំណាប, ដក​ឃ្លា ។ល។