ដកខិម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​តូច​មាន​ផ្កា​សម្រាប់​ដាំ​ក្នុង​ផើង​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​តាំង ឬ​ដាំ​ក្នុង​សួន; ដកខិម​មាន ៣ ប្រភេទ​គឺ ដកខិម​ក្រហម, ដកខិម​លឿង, ដកខិម​ស ។