ដកគ្រង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំពង្រ