ដកព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ មាន​សាច់​ស្វិត; និយាយ​ក្លាយ​ថា ដក់ព ក៏​មាន ។