ដកម៉ៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ពួក​ជម្ពូ មាន​ផ្លែ​ក្លិន​ក្រអូប ប្រើ​ជា​អាហារ ។