ដងត្រាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភូមិនៃឃុំចំណោម។