ដងផ្លិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឆែបពីរ