ដង្កូវថ្លើម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(រោគវិទ្យា) fascioliasis, fasciolosis ជំងឺដែលបង្កឡើងដោយពពួកបរាសិតឈ្មោះ ហ្វាស្យូឡា ស្ស៊ីហ្កង់ទីកា/ហ្វាស្យូឡា អេប៉ាទីកា (Fasciola gigantica/Fasciola hepatica) ដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្លើម ក្នុងថង់ប្រមាត់ និងនៅក្នុងបំពង់ទឹកប្រមាត់របស់គោ ក្របី។ ឧ. គោ ក្របី ស៊ីស្មៅនៅតាមមាត់ត្រពាំងឬបឹងបួរ អាចស៊ីដោយខ្យងហៀនទឹកតូចៗ ឈ្មោះលីមណេ (Limnée/Limnea) ដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងបណ្ដាលឱ្យឆ្លងជំងឺដង្កូវថ្លើម។