ដង្កូវបាក់ខ្នងលឿង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រភេទដង្កូវបាក់ខ្នងម្យ៉ាង