ដង្កូវបាក់ខ្នងលឿង

ដោយWiktionary

ប្រភេទដង្កូវបាក់ខ្នងម្យ៉ាង