ដង្កៀបក្ដាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំពាមមន្ទារ
  2. ភូមិនៃឃុំស្នាមព្រះ
  3. ភូមិនៃឃុំឈើតុំ