ដង្ខៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) (តាំងខៅ) មេ​ជំនួញ (គហបតី​រង​ឬ អនុ​គហបតី) ។