ដង្គត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) កំណាត់​ឈើ​ដែល​សល់​ពី​គេ​កាត់ ឬ​បាក់​ជាប់​នៅ​នឹង​គល់ : ដង្គត់​ឈើ ។ ទង្គត់
  2. ភូមិនៃឃុំស្ដៅ