ដង្ហា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសេដា