ដង្ហិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​តូច ស្លឹក​ប្រើ​ជា​ថ្នាំ​ស្រែង, ដើម​និង​ផ្លែ​ប្រើ​ជា​ថ្នាំ​បញ្ចុះ; (ដង្ហិត​ធំ); មាន​ដង្ហិត​មួយ​ប្រភេទ​ទៀត​ហៅ​ថា ដង្ហិត​ខ្មោច ដើម​តូច ស្លឹក​ក៏​តូច ។
  2. ភូមិនៃឃុំជាំក្រវៀន
  3. ភូមិនៃឃុំសណ្ដាន់
  4. ភូមិនៃឃុំចំប៉ា