ដង្ហិតខ្មោច

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យកស្លឹកស្រស់ឬស្លឹកស្ងួត1ក្ដាប់ដៃស្ងោរជាមួយទឹក3កែវ រម្ងាស់រយៈពេល30នាទី បែងផឹកព្រឹក ល្ងាចមុនពិសាអាហារ ។