ដង្ហោយ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បង្កូក​ហៅ​ពី​ចម្ងាយ : ស្រែក​ដង្ហោយ, ដង្ហោយ​ហៅ ។