ដង​កាំបិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឆ្ឆឹង​ពីរ​កំណាត់​ក្នុង​រាង​កាយ​នៃ​មនុស្ស, នៅ​ត្រង់​ក្រោម-ក ត​ពី​ឆ្ឆឹង​ទ្រូង ជាប់​នឹង​ឆ្អឹង​ស្មា ។
  2. ភូមិនៃឃុំស្រឡប់
  3. ឃុំនៃស្រុកសណ្ដាន់