ដង​ដឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ : មើម​ដង​ដឹង ។ ឈ្មោះ​ប្រទាល​មួយ​ប្រភេទ មើម​មាន​រស​ពុល ។ អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ស្លែង​ដង​ដឹង ។